JEDNODUCHO - ÚČINNE - VŽDY V SÚLADE SO ZÁKONOM
GARANTOVANÁ PODPORA AUDITOROV

Modul KBO - Kybernetická bezpečnosť organizácieModul KBO / KBVS Kybernetická bezpečnosť

Modul Kybernetickej bezpečnosti organizácie je súčasť modulovej aplikácie GDPR software GO, s dôrazom na problematiku kybernetickej bezpečnosti s presahom do informačnej bezpečnosti pre všetky povinné osoby, teda nielen vo verejnej správe v gescii ÚPVII. Právnym rámcom riešenia je zákon NRSR č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti, metodiky NBÚ a očakávaná Vyhláška pre verejnú správu gestora. Čo je cieľom riadenia v module KBO ? Modul kybernetickej bezpečnosti má za úlohu poskytnúť informácie k zabezpečeniu požadovanej úrovne odolnosti proti kybernetickým incidentom smerujúcim voči aktívam a útočiacim na ich atribúty ako je ich dôvernosť, integrita a dostupnosť. Modul je spôsobilý poskytnúť informácie nielen zo strany kybernetickej bezpečnosti, ale aj z pohľadu obecnej informačnej bezpečnosti. Používateľ má možnosť výberu sady informácií podľa požiadavky na dosiahnutie základnej, štandardnej alebo zvýšenej bezpečnosti informačného systému spracúvajúcom dáta a informácie automatizovaným spôsobom. Modul kybernetickej bezpečnosti môže byť nápomocný pri definovaní požiadaviek objednávateľa, na zabezpečenie požadovanej úrovne bezpečnostnej odolnosti dodávaného systému od dodávateľa systému. Ak konzument riešenia naplní databázu príslušnými aktívami a zodpovie (korektne) otázky ohľadne bezpečnosti dodávaného systému, modul mu poskytne prehľadne zoznam aplikovaných bezpečnostných opatrení (informácia je získaná za aktívnej spolupráce s používateľom modulu), ako aj prehľadný zoznam bezpečnostných opatrení nutných pre zavedenie za účelom dosiahnutia požadovanej úrovne odolnosti systému pred kybernetickým útokom. Opatrenia poskytované, resp. navrhované v poloautomatickom režime modulom KB majú garantovať zabezpečenie dosiahnutia minimálnej úrovne zvoleného stupňa odolnosti systému pred kybernetickými útokmi. Modul KB poskytuje informácie o konkrétnych hrozbách pôsobiacich na konkrétne aktívum, samozrejme za existencie zraniteľnosti, ako aj konkrétne opatrenia viazané na aktívum a hrozbu. Pod touto nadstavbou riešenia je funkčná evidenčná matéria softvéru s generovaním výstupov z databázy údajov.

Katalóg 2019

HyperLink

Výhody modulového softvéru

• Na Vašu licenciu sú pravidelne posielané všetky zmeny a upgrade softvéru od autorov tak, aby ste nezabudli žiadnu zmenu v zákonoch týkajúcich sa problematiky kybernetickej bezpečnosti.
• Súčasťou modulu je zároveň kompletná národná legislatíva, školiace materiály a vstup do e-Learningu.
• Modul obsahuje bohato naplnené číselníky, z ktorých vypĺňate príslušné databázy a generujete potrebné dokumenty.
• Update 12 mesiacov v cene softvéru, licencie admin, klient a multilicencia pre rôznych prevádzkovateľov.


Cenník

Cena za riešenie bude stanovená dohodou podľa veľkosti organizácie a počtu klientskych licencií. Rámcová cena za 1 licenciu je určená na 1500 eur. Základný realizačný balík je 10 licencií s inštaláciou a zaškolením. Akékoľvek individuálne úpravy – 480 eur/ človekodeň resp. dohodou. Maintenance v max. výške 20% z obstarávacej hodnoty riešenia. Všetky ceny sú bez DPH.

Implementační partneri

Moduly Kybernetická bezpečnosť organizácie (KBO) a Kybernetická bezpečnosť verejnej správy (KBVS) sú modulmi softvérovej aplikácie GDPR software GO.Informácie o softvérovej aplikácii získate na stránke www.gdpr-software.euKontakt

Vlastník autorských práv:
Roman Václav, LL.M., MBA
Baračka 85/87 91451 Trenčianske Teplice

Distribučné práva :
ISIT Slovakia s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava
IČO : 44783990, IČ DPH : SK2022839104
Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 58669/B
Číslo bankového účtu : SK5975000000004024030210

Kontakt :
info@gdpr-software.eu, roman@vaclav.sr, Tel : +421 911 110 305